A+ A A-

446 INFO | STRATEGIA GENERALA DE ACHIZITII A FRCF

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2018 a Federatiei Romane de Culturism si Fitness 

Totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar reprezintă strategia anuală de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante.  În conformitate cu prevederile art.11 din HG 395/2016 

- Strategia anuală de achiziţie publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta, şi se aprobă de către presedintele/ ordonatorul de credite al autorităţii contractante.  

Prezenta strategie anuală de achiziţie a FRCF are la bază următoarele acte normative:  

-  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare  

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi Funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice,Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

- HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, FRCF are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, modificări/completări care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.

Click aici pentru a vedea întregul document.

INFO | ULTIMELE PUBLICATE

COMUNICARE | ULTIMELE PUBLICATE

Sponsor Principal al FRCF

newsletter

Parteneri

xnutrition

fitclass

redisnutritie

protan

pro nutrition

natural_plus

natural_plus

Parteneri Media
parteneriate

frcfministerul tineretului si sportuluicosranadcfpaincsinms

Adresa:
Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2,
Bucuresti, Romania
Orar: L-V: 9-17
Telefon/ Fax:  021.317.04.00
+40733502843
Email:  contact@frcf.ro
www.frcf.ro
Cont LEI 
RO39RNCB0082044176700001
Cont EURO 
RO17RNCB0082044176700009
deschis la BCR Unirea Bucuresti
C.I.F
4203598

Localizarea sediului Federatiei Romane de Culturism si Fitness


Vizualizaţi FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CULTURISM ŞI FITNESS pe o hartă mai mare
FRCF | 2013